บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด (QUALITY SATISFIED CO., LTD.)

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นให้บริการปรึกษาแนะนำอย่างมืออาชีพโดยเน้นคุณภาพด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณที่ปรึกษา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ประวัติบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด(QSAT) ก่อตั้งในปี 2545 โดยการรวมตัวของที่ปรึกษามือ อาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านให้คำปรึกษาแนะนำระบบการบริหารงานคุณภาพ และการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้กับองค์กรอย่างครบวงจร อาทิเช่น การจัดวางระบบมาตรฐานสากล  ISO9001, ISO14000, GMP, HACCP, ISO/TS16949,  ด้านการตลาด, การจัดการด้านผลิต, การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ และ การบริหารการเงิน เป็นต้นโดยให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งภาคอุตสาหกรรม และงานบริการต่างๆ โดยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์นี้จะต้องมีการปลูกฝังให้เข้าไปในจิตใจของพนักงานทุกคนของบริษัท ซึ่งวิสัยทัศน์มีดังต่อไปนี้

“เป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานคุณภาพ” (Leader in QMS Consultant Business)

พันธะกิจ (Mission)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดพันธะกิจให้สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจและการตลาด เพื่อให้บริษัทมีการเจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพทางกับคู่แข่งขัน จึงได้กำหนดแนวพันธะกิจดังต่อไปนี้

 1. ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดวางระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยติดตามสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร
 2. สร้างความเป็นที่ยอมรับในตัวสินค้า และบริการ โดยการจัดทำระบบงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อขอใบรับรองคุณภาพด้านการเป็นบริษัทให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
 3. เป็นคู่คิดทางธุรกิจของบริษัทลูกค้า โดยการให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทของลูกค้า
 4. เน้นการส่งเสริมทางด้านวิชาการ ในการจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก เพื่อให้เกิดการยอมรับ
 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนา และมีความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
 6. บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพสูงสำหรับความพึงพอใจของลูกค้า”  (High Quality for Customer Satisfied) โดยการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กลุ่มลูกค้าขนาดย่อม และขนาดกลางขึ้นไป ด้วยการให้บริการปรึกษาแนะนำที่มคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

Core Values

“สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า ด้วยบริการเหนือที่เน้นคุณภาพเหนือคู่แข่งและมีจรรยาบรรณ” คือ การให้คำปรึกษาที่มุ่งเน้นสร้างระบบการบริหารงานคุณภาพ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่ แข่งได้

ทำไมบริษัทต่างๆ ถึงให้ความไว้วางใจและเลือกบริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเหตุผล คือ

 1. ประสบการณ์ของที่ปรึกษา Q-SAT สามารถให้คำแนะนำแบบเชิงลึก ช่วยให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จตามแผนการดำเนินโครงการ และลดการสูญเสียเวลาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ที่ปรึกษามีประสบการณ์ในการ
 2. ประยุกต์ข้อกำหนดของ มาตรฐานต่างๆ และสามารถปรับให้เหมาะสมกับองค์กรในแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตและ บริการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูสุด
 3. ที่ปรึกษามีความรับผิดชอบ ทุ่มเท ให้เวลาเต็มที่กับลูกค้า มีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของที่ปรึกษา
 4. มีระบบการบริหารโครงการที่ดี โดยประสานงานกับลูกค้า ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง
 5. ทุกหลักสูตรที่อบรมมีเนื้อหาสาระ โดยมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมีตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
 6. การให้คำปรึกษา บรรยาย มีเทคนิคถ่ายทอด มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในระหว่างอบรม และการยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นภาพนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. หลักสูตรการอบรมภายใน (In-House Training) เน้นการปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด
 8. มีความรู้ในด้านเทคนิคใหม่ๆ ในการให้คำปรึกษากับลูกค้า
 9. มีรูปแบบ และการถ่ายทอดวิชาการความรู้อย่างชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย
 • บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด
  11/4 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
 • อีเมล์ : info@qsatconsultant.com
 • เบอร์โทร : 02-482-7961
 • แฟกซ์ : 02-482-7962
ข่าวสารบริษัท