Qsat เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs (อุตสาหกรรมที่ไม่ใ่ช่อาหาร) เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล จำนวน 10 กิจการ ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ระนอง ภูเก็ต พังงา พัทลุง และตรัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่ใช่อาหารให้สามารถขอรับรองมาตรฐานฮาลาล ติดต่อสม้ครเข้าร่วมโครงการฯ และขอรับรายละเอียดโครงการได้ที่ คุณณัฐรดา เสนาสุธรรม (จุ๋ม) โทร. 02-4827961, 086-9770708, e-mail : juum.qsat@gmail.com

  • บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด
    11/4 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
  • อีเมล์ : info@qsatconsultant.com
  • เบอร์โทร : 02-482-7961
  • แฟกซ์ : 02-482-7962
ข่าวสารบริษัท