1. ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Selling ,CRM)

 1.  จัดทำแผนการตลาด
 2.  การกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
 3.  การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า
 4.  การพัฒนาและสร้างทักษะสำหรับทีมงานขาย

2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)
3. การวางระบบงานด้านสรรหา ( Recruitment system)

 1.     จัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสรรหา-ว่าจ้าง ( Recruitment Procedure and Policy)
 2.     จัดทำแผนอัตรากำลัง ( Manpower Planning)
 3.     จัดทำแนวทางการสัมภาษณ์แบบเชิงพฤติกรรม ( Recruitment based on competency)
 4.     จัดทำสัญญาว่าจ้างพนักงานประเภทต่างๆ
 5.     จัดทำแนวทางการสอบถามและวิเคราะห์สาเหตุการลาออกจากงาน ( Exit Interview )
 6.     การจัดทำเอกสารทางด้านระบบงานด้านสรรหา-ว่าจ้าง ( Documentation for recruitment system )

4. การวางระบบงานบริหารค่าตอบแทน (Compensation System)

 1.    จัดทำโครงสร้างเงินเดือน ( Salary Structure )
 2.    จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน ( Job description )
 3.    จัดทำระบบการประเมินค่างาน ( Job Evaluation )
 4.    จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance management )
 5.    จัดทำเอกสารทางด้านระบบงานบริหารค่าตอบแทน ( Documentation for compensation system )

5. การวางระบบงานด้านฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development system)

 1.    การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม ( Training needs survey)
 2.    จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระดับผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงาน (Training compulsory course )
 3.    จัดทำแผนและงบประมาณฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ( Training budgeting )
 4.    จัดทำการดำเนินการฝึกอบรมทั้งภายในและนอกสถานประกอบการ
 5.    จัดทำการวัดผลและติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ( Evaluation and follow-up training )
 6.    จัดทำเอกสารทางด้านฝึกอบรมและพัฒนา (Documentation for training system )

6. การวางระบบงานด้านการพัฒนาและรักษาบุคลากร ( Employee development and retention system)

 1.    จัดทำแผนทดแทน ( Succession Plan )
 2.    จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน(Career development program )
 3.    จัดทำระบบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงาน

ให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน

 1. จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายในวางระบบบัญชี
 2. ประเมินระบบควบคุมภายใน(Internal Control Assessment)
 3. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 4. วางแผนระบบภาษีอากร เพื่อลดค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
 5. ปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาด้านภาษีอากร
 6. ศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน (Feasibility Study)
 7. จัดทำแผนงานปรับปรุงโครงสร้างกิจการและโครงสร้างหนี้
 8. จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
 9. ตรวจสอบฐานะทางการเงิน (Due Diligence)
 10. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
 11. ตรวจสอบกระแสเงินสด (Cash Monitoring)
 12. ประเมินมูลค่ากิจการ ( Valuation)
 • บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด
  11/4 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
 • อีเมล์ : info@qsatconsultant.com
 • เบอร์โทร : 02-482-7961
 • แฟกซ์ : 02-482-7962
ข่าวสารบริษัท