การจัดการลดต้นทุน(Cost Reduction Management)
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการลดต้นทุน/การสูญเสีย เปล่าประโยชน์ของการผลิต/และทรัพยากร


กิจกรรม 5 ส. เพิ่มผลผลิต(5 S)
กิจกรรม 5 ส. (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ


กิจกรรมกลุ่มย่อย(QCC )
เป็นกลุ่มคุณภาพย่อย เพื่อค้นหาปัญหา และนำมาพัฒนาปรับปรุง


กิจกรรมข้อเสนอแนะ(Suggestion Activity)
เป็นการสร้างระบบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพ


การจัดการห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain Management)
การปรับปรุงระบบการขนส่งและการบริหารคลังสินค้า


ซิกส์ ซิกม่า(Six Sigma)
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ


เทคโนโลยีสะอาด(Clean Technology)
เป็นการประยุกต์ใช้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์การนำเอาเทคโนโลยี/หลักวิชาการ


การผลิตแบบลีน(Strategic Lean Manufacturing)
การวางระบบการผลิตแบบโตโยต้า และความสูญเปล่า


การบรูณาการระบบการจัดการ(Integrated Management System)
เป็นการรวมระบบบริหารงานต่างๆ เพิ่มกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการจัดการองค์กร


ระบบการจัดการคุณภาพทั้งหมด(TQM)
เป็นระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร


ระบบการจัดการพลังงานทั่วทั้งองค์กร(TEM)
เป็นการจัดวางระบบการอนุรักษ์พลังงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์(Design and development product and packaging)
การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ สำหรับอุตสาหกรรม เช่น OTOP

  • บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด
    11/4 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
  • อีเมล์ : info@qsatconsultant.com
  • เบอร์โทร : 02-482-7961
  • แฟกซ์ : 02-482-7962
ข่าวสารบริษัท